• مسیر امید راهی است به سوی آرامش ، موفقیت ، یادگیری و دوستی

علوم تجربي

 

مهندسی علوم دامی

۱۳۹۸/۱۰/۸

مهندسی علوم دامی

دندانپزشکی

۱۳۹۸/۱۰/۸

دندانپزشکی

زیست شناسی سلولی- ملکولی

۱۳۹۸/۱۰/۸

زیست شناسی سلولی- ملکولی

علوم و مهندسی محیط زیست

۱۳۹۸/۱۰/۸

علوم و مهندسی محیط زیست

پزشکی هسته ای

۱۳۹۸/۱۰/۸

پزشکی هسته ای

متخصص تغذیه (مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۸

متخصص تغذیه

پرستاری

۱۳۹۸/۱۰/۸

پرستاری

اپیدمولوژیست ها (مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۸

اپیدمولوژیست ها

گفتار درمانی

۱۳۹۸/۱۰/۸

گفتار درمانی

علوم آزمایشگاهی

۱۳۹۸/۱۰/۸

علوم آزمایشگاهی