• مسیر امید راهی است به سوی آرامش ، موفقیت ، یادگیری و دوستی

رياضي و فيزيک

 

معماری داخلی

۱۳۹۸/۱۰/۷

معماری داخلی

ریاضیات و کاربردها

۱۳۹۸/۱۰/۷

ریاضیات و کاربردها

ايمني صنعتي

ایمنی صنعتی

۱۳۹۸/۱۰/۷

ایمنی صنعتی

جریه راه آهن

۱۳۹۸/۱۰/۷

جریه راه آهن

مهندسی راه آهن

۱۳۹۸/۱۰/۷

مهندسی راه آهن

مهندسان طراح اینترنتی (مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۷

مهندسان طراح اینترنتی

متخصص ریسک (مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۷

متخصص ریسک

هکر اخلاقی (مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۷

هکر اخلاقی

آمایشگر(مشاغل هزاره سوم)

۱۳۹۸/۱۰/۷

آمایشگر

مهندسی شیمی

۱۳۹۸/۱۰/۷

مهندسی شیمی