• مسیر امید راهی است به سوی آرامش ، موفقیت ، یادگیری و دوستی